Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
2198
ff00fb59d1bf2cc0479cc2fe5b828894
Tillbaka (UPD: 2016-05-02 09:07:35)

Årsmöte Sirius Bandy

Tid: tisdagen den 7 juni klockan 19.00
Plats: Skrotcentralen, Björkgatan 40

Ärenden, enligt klubbens stadgar

I dagordningen till IKS-SKs årsmöte ska följande ärenden förekomma:  
1. Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet  
2. Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna  
3. Fastställande av dagordning för årsmötet  
4. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet 
5. Val av två personer som   
a. vid begärda omröstningar är rösträknare   
b. jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet              
6. Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret.   
7. Behandling av revisorernas berättelse              
8. Fastställande av balansräkning              
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret.            
10. Fastställande av arvoden.          
11. Beslut om medlemsavgifter           
12. Val av styrelseledamöter: (se § 25 Styrelsens sammansättning)   
a. Ordförande för IKS-SK för en period av ett år.   
b. Halva antalet övriga ledamöter för en period av två år (så att hälften vid varje enskilt tillfälle har ett år kvar på sitt mandat).  
c. Val av styrelse i eventuell sektion på ett år  
d. Val av specialklubbs ledamot till IKS styrelse på 1 år                  
e. Val av specialklubbs ombud inkl. suppleant att representera och föra IKS-SKs talan vid IKS årsmöte.  
13. Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd för en period av ett år, samt två personliga suppleanter för dessa med samma behörighet.     
(OBS: I val av revisorer får ledamöter i styrelsen ej deltaga)  
14. Val av tre ledamöter i valberedningen för en period av ett år varav en skall vara sammankallande. (OBS: Valberedningens tredje ledamot, tillika valberedningens sammankallande utses av IKS styrelse.)  
15. Behandling av ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet.   
16. Behandling av de motioner som inkommit från medlemmar.  
17. Utdelning av utmärkelser, stipendier och/eller avtackningar.  
18. Övriga frågor  
19. Avslutning

Motioner ska ha inkommit till styrelsen senast den 17 maj för att kunna behandlas av årsmötet.

Handlingar till årsmötet kommer att finnas tillgängligt på Sirius Bandys kansli från fredagen den 27 maj.

Välkomna!

Posten senast uppdaterad 2 maj 2016 kl. 09:07

Annonser


51