Logga in

?
Glömt?Logga in

Hjälp för inloggning

  • För att få tillgång till ditt lösenord anger du din e-postadress i inloggningsrutan.
  • Lösenordsfältet lämnar du tomt.
  • Fyll i kryssrutan "påminnelse av lösenord".
  • Klicka logga in och vänta sedan på ditt lösenord som automatiskt skickas till din e-postadress inom ett par minuter.
ARTICLE
2586
4f611f70225eb289a8b60ead3a880cee
Tillbaka (UPD: 2018-06-07 10:18:47)

Kallelse till årsmöte

Tid: Onsdag 13/6 kl. 18:00
Plats: Skrotcentralen, Björkgatan 40, 753 23 Uppsala

Ärenden vid IK SIRIUS BANDYKLUBBs årsmöte
I dagordningen till IK SIRIUS BANDYKLUBBs årsmöte ska följande ärenden förekomma:
 
1.   Upprop och fastställande av röstlängd för årsmötet
 
2.   Fråga om mötet har utlysts enligt stadgarna
 
3.   Fastställande av dagordning för årsmötet
 
4.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 
5.               Val av två personer som
                         a.          vid begärda omröstningar är rösträknare
                         b.         jämte ordförande justerar årsmötesprotokollet
      
      6.                Behandling av styrelsens verksamhetsberättelse samt av resultat- och balansräkning för det gångna verksamhetsåret. 
 
      7.                Behandling av revisorernas berättelse
      
      8.                Fastställande av balansräkning
      
      9.                Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för gångna verksamhetsåret.
      
    10.                Fastställande av arvoden.
    
    11.                Beslut om medlemsavgifter 
    
    12.                Val av styrelseledamöter:
                                     (se § 25 Styrelsens sammansättning)
                         a.          Ordförande för IK SIRIUS BANDYKLUBB för en period av ett år.
                         b.         Halva antalet övriga ledamöter för en period av två år.
                         c.          Val av styrelse i eventuell sektion på ett år
                         d.         Val av specialklubbs ledamot till IKS styrelse på 1 år
                 e.      Val av specialklubbs ombud inkl. suppleant att representera och föra IK SIRIUS BANDYKLUBBs talanvid IKS årsmöte. 
 
13.                Val av två revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd för en period av ett år, samt två personliga suppleanter för dessa med samma behörighet.
 
    14.                Val av tre ledamöter i valberedningen för en period av ett år varav en skall vara sammankallande.
 
    15.                Behandling av ärenden som styrelsen beslutat hänskjuta till årsmötet. 
 
    16.                Behandling av de motioner som inkommit från medlemmar.
 
    17.                Utdelning av utmärkelser, stipendier och/eller avtackningar.
 
    18.                Övriga frågor
 
    19.                Avslutning

Posten senast uppdaterad 7 jun 2018 kl. 10:18

Annonser


51